FANDOM


Varant
Varantskyznak
Území Varantu
Území Varantu
Hlavní městoIshtar
Bakaresh
Národy  Hashisiné, Nomádi, Skřeti, Myrtaňané
Státní zřízení Kmenový svaz, despocie (Dříve), Provincie Myrtany (nyní)
 -  Král Rhobar III.
Rozloha cca. 9 km²
Počet obyvatel cca 400-500 (G3)
Náboženství:  Beliárův kult (Oficiální), Adanův kult (Nomádi) 
Měna Zlatý

Varant je rozlohou největší zemí známého světa. Jedná se o nejjižnější zemi na kontinentu, která je tvořena převážně horkou pouští. Na území Varantu se odehrálo mnoho krvavých bitev, země několikrát změnila svého pána. V současnosti je Varant součástí Myrtanské říše a jeho pánem je král Rhobar III.

Historie Editovat

  • Více o dějinách Varantu naleznete zde

Prastaří Editovat

973

Ruiny města Prastarých

Tisíc let před příchodem bezejmenného hrdiny do Myrtany, vznikla na území Varantu vyspělá civilizace Prastarých. Zdá se, že tito prastaří vytvořili vůbec nejstarší státní útvar na celém kontinentu. prastaří ovládali vyspělou magii a věřili v Innose, pro kterého vystavěli monumentální chrámy a města. Vlastnili božské artefakty, Žezlo Varantu a Adanovy artefakty. Později však mezi nimi došlo ke sporům, mnoho prastarých zradilo svou víru a připojilo se k temnému bohu Beliarovi. Ten zuřil, když viděl jaké chrámy jsou Innose stavěny a proto vyvolal mnoho hrozivých zvířat, aby mu pomohli porazit Innosovy přívržence. To však rozlítilo dalšího z bohů, jejich nejmladšího bratra Adana, strážce rovnováhy. Ten přivolal na Varant velkou povodeň a celá kultura prastarých tak zůstala pohřbena pod vodou. Pouze několika málo lidem, v čele s Akaschou, se podařilo uprchnout do dalekého Nordmaru.

Příchod Zubena Editovat

912

Ishtar, bývalé hlavní město Varantu

Po zániku Prastarých získali na vrh Skřeti, kteří se stali pány Myrthany. Skřeti učinili z lidí své otroky, kteří pro ně museli pracovat. Ti nejzdatnější otroci se však stali gladiátory, jedním z nich byl i Zuben, který zvítězil ve všech myrthanských arénách a získal si úctu skřetů. Ti mu za jeho četná vítězství nakonec darovali svobodu. Zuben, který byl nyní svobodným člověkem, hledal další příležitosti na jihu, kde se mu zjevil Beliar a daroval Hůl prvního poutníka. Beliar také přikázal Zubenovi, aby v jeho jménu založil ve Varantu panství. Tak vzniklo město Ishtar a Zuben se stal Beliarovým nejvyšším mágem.

Válka s Myrtanou Editovat

817

Lee, vítěz v bitvě o Varant

Zdá se, že Zuben však nevládl celému Varantu, ten byl zřejmě rozdělen na několik městských států. Krom Zubena zde byli ještě Gellon a Lukkor, snad vládci či generálové. Ti podnikali loupeživé nájezdy, do nyní již vzniklého lidského království Myrthany. Rozzuřený myrthanský král Rhobar II. se nakonec rozhodl pro tvrdou ofensivu a pro zničení nebezpečí z Varantu jednou pro vždy. Nakonec jeden z jeho generálů, Lee, vybojoval rozhodnou bitvu, ve které byli varanťané rozdrceni. Rhobar pak uzavřel mírovou smlouvu, kterou získal sever pouště. Pouze jih zůstal svobodný. Král Myrthany také nějakým způsobem získal Žezlo Varantu a od té doby používal ve své titulatuře i titul "Držitel žezla varantského".

Sjednocení Varantu, skřetí vykopávky Editovat

Zuben

Zuben první vládce celého Varantu

Zubenův čas na ovládnutí celého Varantu přišel, když byla Myrthana napadena ze severu novou skřetí invazí. Jakmile skřeti začali s obsazováním Myrthany, uzavřeli alianci se Zubenem. Společnými silami nakonec vyhnali myrthanské vojáky z Varantu. Zuben se pak, jako vůbec první panovník stal pánem celého Varantu. Skřeti nakonec zahájili vykopávky ve Varantu, kde pátrali po artefaktech prastarých. Díky tomu byl narušen klid zemřelých a strašlivá kletba probudila po otevření většiny chrámů nemrtvé, kteří se vyvalili do pouště. Situace ve Varantu byla velmi zlá. Krom toho měla Zubenova vláda také velké problémy s Nomády, věřícími v Adana a vedenými Mágy Vody. Nomádi totiž považovali Varant za svou vlast a hashishiny za drzé vetřelce. Nakonec byl Zuben zabit bezejmenným. Po Zubenově smrti se Varant zřejmě opět rozpadl na řadu městských států.

Nová válka s Myrtanou Editovat

418

Tažení krále Rhobara III. proti Varantu

Dva roky po Zubenově smrti byli skřeti v Myrthaně definitivně poraženi a nastal nový vzestup království. Bezejmenný se stal novým králem Myrthany, jako Rhobar III., a jeho cílem se stalo obnovení celé Myrthanské říše ve starém rozsahu. Proto uzavřel mírový pakt s Nordmarem a poté uskutečnil tažení do Varantu. Města ve Varantu, nebyla schopna dlouho vzdorovat, podle svědectví Thoruse, který sem se skřety před Rhobarem uprchl, trvalo celé tažení rok a skončilo obsazením Mora Sul, což znamenalo pád posledního svobodného varantského města. Celý Varant je tak nyní myrthanskou provincií pod nadvládou Rhobara III.

Geografie Editovat

979

Nehostiná poušť

Varant se nachází na jihu kontinentu, jedná se současně o největší zemi známého světa. Východní a jižní pobřeží je omýváno myrtanským mořem, zatímco na severu je Varant zčásti oddělen od Myrtany zálivem. Pevninská hranice s Myrthanou je tvořena pohořím a průsmykem, který obě země spojuje. Na západě se nachází další vysoké pohoří, za kterým se nacházejí neznámé země.

Klima a krajiny Editovat

978

Úrodná oblast v okolí Laga

Klima Varantu je převážně tropické a suché. Většinu území Varantu zabírá rozlehlá a nehostinná poušť. Úrodnější oblasti se nacházejí pouze na severním pobřeží, kde se s oblibou pěstuje bažinná tráva. Krom toho se v poušti nachází také mnoho oáz, které poskytují pitnou vodu a bývají oblíbeným místem pro vybudování klidných osad. Střed Varantu je převážně nížinatou oblastí, pohoří se nacházejí hlavně na jižním a severním pobřeží a také na západě. Ve Varantu byly obvyklé časté písečné bouře.

Obyvatelstvo Editovat

976

Hashisinští otroci

Varant má díky nepříznivému klimatu o něco méně obyvatel než Myrthana. Nejhustěji obydlené je severní pobřeží, kde se nachází mnoho varantských vesnic. Dvě ze tří varantských měst leží téměř u pobřeží. Ishtar také leží u pobřeží, avšak je od něj oddělena horami. O převahu ve Varantu po dlouhá léta soupeřily dva národy - Hashishiné a Nomádi. Hashishiné byli národem bohatých obchodníků a otrokářů, zvyklých žít v pohodlí a luxusu svých měst a vesnic. Věřili v Beliara, který byl pro ně dobrým bohem, protože noc je chránila před věčnými paprsky Innosova zhoubného slunce. To Nomádi byli zřejmě potomky prastarých, kteří považovali Varant za svou domovinu. Nenáviděli otrokářské Hashishiny a jejich víru v Beliara. Byli věrnými přívrženci Adanose a osvobozovali otroky a plenili menší osady a oázy. Byli zde však i loupeživí Nomádi, kteří zabíjeli každého bez ohledu na to, ke které straně patřil. Žilo zde také mnoho Myrthaňanů, kteří sem buď uprchli před skřetí válkou a nebo zde skončili jako otroci.

Města a osady Editovat

735

Mora Sul, největší město pouště

Varant je tvořen třemi velkými městy a poté několika menšími vesnicemi a osadami. Za hlavní město Varantu se za Zubenovy vlády dala považovat Ishtar, která byla jeho sídlem. Největším a nejlidnatějším městem však bylo Mora Sul, středisko varantského obchodu. Dalším městem bylo chrámové město Bakaresh, kde se nacházel Beliárův chrám, kultovní místo všech věřících, kteří vyznávali temného boha. Mezi známé vesnice pak patří Braga, Ben Erai, Ben Sala a Lago.

Náboženství Editovat

975

Beliarova socha v Bakareshi

Ve Varantu, který byl kdysi první výspou Innosova náboženství, převládá dnes převážně Beliárův kult. Hashishiné pro svého boha zasvětili mnoho model a svatyní. Do chrámového města posílali všichni Hashishiné Beliarovi tribut, aby utišili jeho nekonečný a nikdy nepřestávající hněv. V čele kultu stál po dlouhé desítky let Zuben, coby jeho nejvyšší mág. Nyní když je Varant pod vládou Myrthany, nevíme, jestli král Rhobar Beliarovu víru toleruje. Bohové, včetně Beliara, však ztratili na dění ve světě vliv. Druhou nejrozšířenější vírou v zemi je víra v Adanose, kterou vyznávají Mágové Vody. V této víře jsou jejich duchovními vůdci Mágové Vody a Druidi.

Politický systém Editovat

916

Palác v Ishtaře, kdysi sídlo panovníka Varantu

Za vlády Hashishinů se dal Varant považovat za kmenový svaz. Všechna města uznávala Zubenovu vládu a všichni se obávali jeho moci. Zuben měl však moc pouze nad malými vesnicemi, kam dokonce posílal své zmocněnce. Velká města si však uchovávala svou samostatnost a byla se Zubenem spíše v alianci než v jeho poddanství. Jednotliví panovníci vládli nad svými městy despotickým způsobem. Každý kdo se vzepřel panovníkově přání, byl popraven a nebo zotročen. Mnoho Hashishinů se pokoušelo dostat do přízně svého panovníka posíláním bohatých darů a lichocením. Všichni ve Varantu museli také odvádět tribut do Bakareshe a Zubenovi.

Ekonomika Editovat

974

Bohatství v Bakareshském chrámu

Varant byl jednou z nejbohatších zemí světa. V poušti, především na severu, se nacházela největší naleziště zlata na pevnině. Právě zlato bylo základem varantského bohatství. Zlato se těžilo především v Lagu a Ben Erai. Varant zbohatnul i díky pěstování bažinné trávy, která byla velmi žádaná. Kováři v Ben Sala byli zase proslulí svým uměním a jejich zbraně měly velkou hodnotu a vysokou kvalitu. Střediskem obchodu bylo město Mora Sul, kde se dalo nakoupit vše od otroků až po artefakty. Hashishiné byli skutečnými mistry v oboru obchodování, uměli skvěle smlouvat a pronikli daleko za hranice své země. Bohatství pokladnice zajišťoval i pravidelný náboženský tribut a také tribut od skřetů, kteří platili padesát tisíc zlatých za povolení ke konání vykopávek v městech prastarých.

Vojenská moc Editovat

977

Hashisinský bojovník

Varant neměl stálou armádu, tak jako například Myrthana či Argaan. Každé město a osada měly své strážné, kteří se starali o bezpečnost osady a jejího okolí. Pouze v případě ohrožení se dokázala města sjednotit ke společné obraně, tak jako například za první války s Myrthanou. S té doby je známo, že varantští v bitvě údajně použili jízdu, avšak později o žádné jízdě nemáme žádných informací. Většina hashishinských válečníků měla dlouhá kopí a dlouhé zahnuté meče a nože, které byly většinou otrávené. Hashishiné měli oproti myrthanským výhodu lehkých brnění a znalosti boje se dvěma meči. Oblíbení byli i elitní vrazi, od kterých se odvozuje název Hashishinů.

Kultura Editovat

958

Aréna, oblíbené kulturní místo

Varanťané žili ve znamení přepychu, rozkoše a byli národem obdivujícím krásu a detail. Mocní vládci si vydržovali drahé dvory, u kterých tančily krásné otrokyně, starající se o rozveselení panstva. Kulturní záležitostí číslem jedna však byly souboje gladiátorů. Každé město mělo arénu, ve které bojovali svobodní gladiátoři, cizinci i otroci o místní titul. Souboje přilákaly mnoho lidí, kteří si na své favority vsázeli a pořadatelé zápasů si tak přišli na nemalé sumy. Zdá se, že arénu vymysleli skřeti a Zuben pak jejich zvyk přenesl do Varantu. U lidí bylo oblíbené i kázaní temných mágů.

Architektura a umění Editovat

980

Reliéfy v Mora Sul

Hashishiné byli velmi schopnými architekty, ponejvíce se stavěly nádherné paláce, svatyně a arény. Paláce a věže se pyšnily pozlacenými kopulemi. Největším skvostem varantského stavitelského umění je však pravděpodobně monumentální Beliárův chrám v Bakareshi. Jednalo se o komplex tvořený třemi mohutnými a nikde neviděnými věžemi. Interiéry budov se pak od těch myrthanských odlišovaly jak jen to je možné. Na rozdíl od skromně vybaveného myrthanského domu, byly kamenné domy Hashishinů vybavené pohodlnými poduškami, mnoha stolky, na kterých byly zlaté mísy plné ovoce a stěny bývaly zdobeny nádherně vyšívanými koberci.

Umění ve Varantu bylo rovněž vyspělé, majestátní budovy byly zdobeny nádhernými reliéfy se lvy, zde zřejmě získali Hashishiné inspiraci u Prastarých. Sochařství ve Varantu bylo zřejmě nejvyspělejší na kontinentu, ani v Myrthaně se nenacházely tak krásné a realistické sochy, jako zde.

Cestování a doprava Editovat

981

Označení pro cesty

Ve Varantu cestovali především obchodníci. Díky nájezdům Nomádů bylo však cestování velmi nebezpečné a tak obchodníci cestovali v karavanách doprovázených po zuby ozbrojenými bojovníky. Ve Varantu díky nevhodnému terénu neexistovaly žádné kamenné cesty, místo toho byly důležité stezky označeny vysokými stojany s hashishinskou vlajkou, byly zde často umístěny i cedule označující cestu k nejbližším osadám.