FANDOM


Prastaří
Přibližný rozsah vlivu prastarých
Přibližný rozsah vlivu prastarých
Hlavní městoAl Shedim
Město prastarých u Mora Sul
Národy  Prastaří
Státní zřízení Teokracie (Kněží)
Náboženství:  Innosův kult (Oficiální), Adanův kult 
Měna Zlatý

Prastaří byli pradávným národem, obývajícím Varant tisíc let před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu. Prastaří věřili v Innose, avšak někteří později zradili svou víru a přiklonili se k Beliarovi. Nakonec mezi oběma stranami vypukl boj, do kterého se pletli i oba bohové. To rozhněvalo třetího z bohů, jejich bratra Adana, strážce rovnováhy, ten seslal na Varant velkou povodeň, která zničila celou civilizaci prastarých. Dědictví jejich kultury však zůstalo zachováno až do dnes.

Historie Editovat

971

Chrám u Mora Sul

Prastaří kočovali před tisícem let jako Nomádi Varantem. Při tom je vedl tzv. Věčný poutník. Právě k poutníkovi podle starých spisů Innos nakonec promluvil a nakázal mu, aby se usadil. Innos daroval poutníkovi Žezlo Varantu a propůjčil mu část své moci, tak se poutník a jeho následovníci stali věřícími v Innose. Prastaří pak pro Innose vztyčili po celé zemi monumentální chrámy, kolem nichž vyrostla města tak obrovská, že se jim již žádná města rozlohou po dlouhá staletí nevyrovnala. Krom Žezla Varantu měli Prastaří i Adanovy artefakty. Ne všichni prastaří vyznávali Innose, nakonec se národ rozdělil na přívržence Innose i Beliara. Ovšem Innos měl stále převahu. To rozzuřilo Beliara a ten povolal do země hrůzostrašná zvířata, která mu měla pomoci k vítězství. V tom však zakročil Adanos a seslal na Varant velkou povodeň. Ještě před tím nechal poutník uschovat Adanovy artefakty v chrámech. Během povodní byla všechna města zničena a národ prastarých vymřel. Pouze několika málo lidem, vedených Akaschou se podařilo uprchnout do Nordmaru.

Vláda Editovat

Zdá se, že v čele prastarých stálo kněžstvo. Když byly později chrámy prastarých otevřeny, vždy byl v jednom z nich alespoň jeden velekněz. Kněží zřejmě měli díky své vzdělanosti a moci velký vliv na ostatní obyvatelstvo. Podle všeho se však zdá, že Prastaří netvořili jednotný stát, ale dělili se na několik městských států, které byly zřejmě spojeny jen svým náboženstvím a kulturou.

Dělení společnosti Editovat

Podle nálezů v Al Shedim víme, že společnost se zřejmě dělila podobně jako v Jharkendaru na kasty. Mezi známé kasty patří kněží, léčitelé a válečníci. Kněží byli jak se zdá nejvyšší vládnoucí třídou, ovládající Innosovu magii. Léčitelé se zase patrně starali o zdraví všech obyvatel ve městech a válečníci bránili své město a dbali i o jeho vnitřní bezpečnost. Kromě těchto kast zde zřejmě byly i další, kam patřili ostatní obyvatelé. O těch však bohužel nemáme žádné informace.

Kultura Editovat

Města Editovat

400

Al Shedim jedno z měst prastarých

Podle ruin, které zůstaly po kultuře prastarých se dá usoudit, že jejich říše se rozkládala od jihu Varantu až po jižní Myrtanu. Největším městem národa Prastarých bylo beze vších pochybností město u dnešního Mora Sul. Město zaujímalo obrovskou rozlohu. Přímo na východ od tohoto města se nacházelo snad nejznámější město prastarých Al Shedim, díky nálezům v tomto městě máme představu jak se dělila společnost v kultuře prastarých. Obě tato města měla velké chrámy. Další chrám se nacházel na západ od Ben Sala, v jeho okolí však není po žádném městě ani památky. Městečko prastarých se nacházelo i u Bragy a Bakareshe. Nejsevernější památkou je pak chrám u dnešního hradu Trelis, je to jediná památka na území Myrtany, která dokazuje že prastaří sídlili i zde.

Náboženství Editovat

Prastaří byli národem, který jak již bylo napsáno výše sloužil Innosovi. Je možné, že krom Innose věřili i v Adana, protože měli jeho artefakty, které byly přísně střeženy. Přesto se, našli tací, kteří své náboženství zradili, protože se Innosovým řádem cítili příliš omezeni. Takoví zrádci se pak často obrátili k Beliarovi. Temný bůh, vždy zlákal mnoho lidí na scestí, díky tomu že jim nabídl část své moci a neomezené možnosti. Tuto taktiku ještě Beliar mnohokrát zopakoval.

Magie Editovat

Magie prastarých byla mimořádně vyspělá a mocná. Prastaří nebyli při používání magie odkázáni na užívání magických run, tak jako později Mágové Ohně. Díky tomu byla však magie prastarých velmi složitá a vyžadovala dlouhé studium a praxi, než se z žáka stal plnohodnotný mág. Prastaří všechny své poznatky zapisovali do kamenných tabulek, které se později stanou velkým přínosem. Prastaří část své moci také ukryli do mnoha artefaktů, mezi jinými i do tzv. Ohnivých kalichů.

Architektura a umění Editovat

972

Trosky jednoho z domů

Prastaří se také na svou dobu vyznačovali monumentální architekturou, a vyspělým uměním. Mezi nejzachovalejší a nejlepší příklady jejich stavitelského umění patří chrámy. Tyto budovy obdelníkového tvaru dosahovaly vysoké výšky, a byly zřejmě stavěny z velkých kamenných kvádrů. Měly vždy dvě velké věže, a na jejich stěnách byly vytesány nádherné reliéfy. Ve vnitřku chrámu se nacházela vždy velká vstupní místnost a odtud vedly chodby do podzemních prostor chrámu. tyto chrámy měly také skvělý bezpečnostní systém, bylo je možno otevřít jen pěti klíči a nebylo možno je ani rozbít. Krom chrámů stavěli prastaří i dlážděné ulice a zdá se, že jejich města měla i kanalizace. Domy prastarých mohly být jedno až dvoupatrové, byly natěsnány jeden vedle druhého a měly úzká dlouhá okénka.

Nejpatrnějšími prvky v umění jsou reliéfy, na kterých je většinou zpodobněna armáda s kopími. Tyto barevné reliéfy se strnulými postavami, zdobily většinou chrámy zevnitř i zvenčí. Řemeslníci prastarých také tvořili nádherné vázy a mísy. V ruinách bylo také možné najít i několik jednodušších sošek. Své poznatky zapisovali prastaří na kamenné tabulky a tabule, které se daly v jejich městech nalézt téměř všude. Zdá se, že byli také prvním národem na kontinentě, který zanechal písemné památky. Podle studií mágů Vody byly častým tématem prastarých náboženská témata a občas se objevovaly i zamilované dopisy a básně.

Dědictví Editovat

405

Jedna se zachovalých místností s kamennou tabulí

Vliv prastarých je v mnoha ohledech patrný až do dnešních časů. Když Akascha opustil Varant a odešel do Nordmaru, kde založil Klan Ohně, zřejmě si neuvědomil jak důležité rozhodnutí učinil. Díky němu totiž zůstalo zachováno Innosovo náboženství a později se právě z Nordmaru rozšířilo do světa. Dědici prastarých jsou zřejmě i Nomádi, obývající poušť a uctívající Adana, kteří po dlouhá léta bojovali s Hashisiny. Později, když Xardas zničil magii run a začaly vykopávky v ruinách prastarých, začali pátrat po jejich artefaktech i Mágové Ohně a Paladinové, kteří skrz ně chtěli znovu získat svou moc.

Zajímavosti Editovat

Zdá se, že tvůrci hry, se při vytváření měst prastarých inspirovali především Perskou říší, Achaimenovců. Reliéfy znázorňující vojáky, jsou velmi podobné, perským reliéfům s Perspole.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki