FANDOM


Předcházející:

Myrtansko-varantské války

Myrtansko-Argaanská válka
419
Kdy:
Místo:

Jižní ostrovy - Argaan

Výsledek:

Zatím neznámý

Strany

Rhobar banner2 Myrtanské království

Arganskyznak Argaanské království
Skřetí znakSkřeti

Velitelé
Síla
Ztráty

Neznámy

Neznámy

  [Zdroj]
Myrtansko-Argaanská válka

Bitva v Krvavém údolíNámořní bitva o ArgaanPád ThorniaryObléhání SetarrifuBitva v Thorniarské rokliVyplenění FeshyruNepokoje v Thorniaře

Myrtansko-argaanská válka byla největším vojenským konfliktem od konce Velké skřetí války. Záminkou bylo povstání argaanských pánů proti myrtanské správě a následné vyhlášení samostatnosti Jižních ostrovů. Nový myrtanský král Rhobar III., pokračoval ve velmocenské politice zesnulého Rhobara II. Myrtanský král přijal velkou ideu sjednocení světa pod svou vládou a nastolením věčného míru. Jeho cílem se tak po urovnání poměrů na kontinentu, stalo podmanění Argaanu a porážka argaanského krále Ethorna VI. Myrtanská invaze však uvedla v pochod dávno předpovězený osud lidské civilizace. Původní konflikt mezi dvěma státy se tak brzy začal proměňovat v invazi démonických sil, vedených Xeshou, kteří se snažili sami zmocnit vlády nad světem. Válka se odehrála deset let po pádu Bohů.

Předcházející události Editovat

Battlefield

Bitva v Krvavém údolí se stala de facto podmětem celé války

Jižní Ostrovy byly po dlouhá léta součástí říše krále Rhobara II. Po jeho smrti však došlo v Myrtaně k občanské válce, Myrtana se rozdělila na několik městských států a nebyla schopná zabezpečit své jediné zbývající provincie na ostrovech. Lord Tronter, místodržící krále Rhobara II. se de facto stal samovládcem na ostrově ve jménu Myrtany. Baroni na ostrově však vycítili vhodnou příležitost, aby osvobodili svou vlast od nenáviděného myrtanského jha. Připravili povstání, které vedlo ve vítězství nad Lordem Tronterem v Krvavém údolí. Vítěz nad Tronterem, pán ze Setarrifu Ethorn, byl prohlášen za nového krále Argaanu, ostrovy opět dosáhly samostatnosti. Klid na ostrovech měl být však pouze dočasný. V Myrtaně se ujal moci vyvolený, který vyhnal skřety a byl prohlášen novým králem jako Rhobar III. Nový myrtanský král donutil uzavřít Nordmar s Myrtanou mír. Poté zahájil mohutné tažení proti Varantu, který během roku dobyl. Před jeho mocí uprchl na Jižní ostrovy i slavný bojovník Thorus, který se rozhodl nabídnout své služby Ethornovi.

Válka na Ostrovech Editovat

Invaze na Argaan Editovat

476

Ethorn VI. obnovitel argaanské samostatnosti

Plány krále Rhobara byly skutečně velkolepé. Toužil po sjednocení celého světa pod svou vládou a tím by přinesl světu dlouhý věk míru a rozkvětu. Panovník se na své tažení pečlivě připravil, dobytí Varantu byla nutnost, pro zajištění klidu na kontinentu, zatímco král nebude přítomen. V Myrtaně měly zatím loděnice napilno s výstavbou nové flotily. Myrtanská flotila byla totiž zničena za Velké skřetí války. Nová flotila byla oproti flotile Rhobara II., naverbované s obchodních lodí, vytvořena speciálně v válečným akcím. Jakmile myrtanský král dokončil pokoření Varantu, obsazením Mora Sul, nalodil zde velkou část své armády a osobně se ujal velení. Argaanské loďstvo se pokusilo myrtaňany zastavit, avšak bylo jak se zdá zničeno. Vylodění myrtanské armády již nic nebránilo.

Obsazení Thorniary, nepříčetnost Rhobara III. Editovat

583

Prokletý myrtanský král a jeho přátelé v Thorniaře

Thorniara, strategicky důležitý přístav a největší město Argaanu, byla obsazena zřejmě hned po porážce argaanského loďstva. Město Thorniara, bylo položené na severním cípu ostrova a bylo tak vhodnou základnou pro další myrtanská tažení. Vyskytly se však první komplikace, duše Rhobara III. byla postupně ovládnuta démonem, uvězněným ve Spáčově amuletu. Ten král dostal od slepé stařeny na kontinentu a měl jej donést do kláštera na Argaanu. Démon, pořírající Rhobarovu duši však probouzel k moci Xeshu, démonickou ženu, která byla vůdkyní Ahn´Bael, v Myrtaně známých jako harpyje. To mělo, jak se později ukázalo zásadně ovlivnit další průběh války.

První myrtanské neúspěchy Editovat

470

Bitva v Thorniarské rokli se stala jednou z největších katastrof myrtanské historie

Král ačkoliv nepříčetný byl však i nadále králem a jeho rozkazy bylo nutno plnit, přestože nedávaly smysl. Blouznící král přikázal, že je třeba bojovat a znovu bojovat. Velení nad armádou zatím převzali lord Hagen a Lee, kteří byli bezesporu nejlepšími veliteli Myrtany. Lee vytáhl v čele armády na východ proti Setarrifu, rezidenci argaanského krále Ethorna. Král Ethorn se sám postavil do čela jednotek, bránících Setarrif, zatímco svého bratra lorda Gawaana pověřil velením nad armádou bránící západ ostrova. Proti Gawaanovi se v čele obrovské armády vypravil lord Hagen.

562

Zničené myrtanské loďstvo nedaleko Setarrifu

Bitva v Thorniarské rokli mezi Gawaanem a Hagenem se protáhla na několik dlouhých dní, možná i týdnů. Argaanská armáda se patrně vyhýbala otevřenému střetu s početnější myrtanskou armádou. Místo toho se obě nepřátelské strany snažily obsadit klíčové pozice v rokli. Když na konec došlo k otevřené bitvě, zasáhla do ní na první pohled přírodní katastrofa. Na část bitevního pole, obsazenou především myrtanskými jednotkami se zřítila obrovská hlava Xeshyny sochy.
485

Doutnající Setarrif, který je obléhán

Ve skutečnosti to způsobila právě Xesha, která odpočívala v chrámu Bohyně v horách nad bitevním polem. Lord Hagen nebyl v bitvě přítomen, byl totiž naléhavě odvolán do Thorniary, kde se zrádný žoldák Drurhang pokusil zavraždit krále. Myrtanská armáda pohřbená pod sochou se proměnila v nemrtvé vojsko, které vypochodovalo proti Thorniře. Svým způsobem dopadla bitva nerozhodně, přinesla však Jižanům za cenu velkých ztrát jisté výhody. Především myrtanské invazní síly byly vážně oslabeny a průsmyk zavalený sochou zastavil další myrtanskou expanzi na západě ostrova.

K dalším myrtanským neúspěchům došlo i při obléhání Setarrifu. Část myrtanského loďstva, vyslaného sem Drurhangem byla zničena Ethornovými dvorními mágy, kteří na lodě seslali bouři, která lodě nahnala na útesy. Samotný Setarrif, přestože byl zle poškozen se úspěšně bránil Myrtaňanům, zřejmě i díky Thorusovým skřetům.

Myrtanská diplomacie a špionáž Editovat

615

Lord Renwick, který byl přátelsky nakloněn Myrtaně

Myrtaňané se snažili zvítězit ve válce nejen silou zbraní, ale také obratnou diplomacií a mazanou špionáží. Lord Hagen se spoléhal na zrádnost stewarského barona, který byl slabý a příbíhal ze strany na stranu. Hagen vyslal špiona a emisara v jedné osobě, který se jmenoval Mermund. Vychytralý Mermund se ukryl mezi thorniarské uprchlíky, hledající azyl ve Stewarku. Baron Renwick skutečně Mermunda přijal a brzy jej učinil svým rádcem. Tajnou korespondenci mezi Renwickem a Hagenem však odhalila baronova sestra Liuven, na jejíž stranu se postavil i lord Hertan, další ze stewarských sourozenců. Oba dva se pak museli ukrýt před Renwickovou zlovůlí. Hertan proti svému bratru zorganizoval povstání. To jak celá situace dopadla, záleželo pouze na hrdinovi z Feshyru.

Hagen také zaslechnul o legendární božské kovárně, kde bylo možno ukovat ty nejmocnější zbraně. Kovárna se nacházela při chrámu Bohyně. Pátráním po chrámu byl pověřen Hagenův nejschopnější špion Dantero. Beskropulitní Dantero se neštítil při pátrání po chrámu i vraždit, v Tooshoo zavraždil mága Ohně Icaria. Nakonec se mu však polohu chrámu vypátrat nepodařilo, byl poražen právě hrdinou z Feshyru.

Drurhangova zrada Editovat

593

Drurhangova paní - Xesha

Drurhang byl velitelem žoldáků krvavých zmijí, které král Rhobar najal na kontinentu. Byl to lstivý a krutý člověk, který nabídnul své služby tomu, kdo slíbil víc. Drurhang jako jediný znal skutečnou příčinu Rhobarova stavu. Sloužil totiž ve skutečnosti Xeshe, která mu slíbila za jeho služby královský titul. Drurhang využil králova stavu a získal rozhodující vlic na Rhobarově dvoře. Podařilo se mu dokonce poštvat Hagena proti starým přátelům krále (Diegovi, Lesterovi, Miltenovi a Gornovi) a ten je pak vyhnal od dvora. Poté co Hagen a Lee vyrazili v čele svých vojsk, získal Drurhang v Thorniaře volnou ruku, aby se zmocnil Rhobara.

Aby nevzbudil podezření, vyslal k Setarrifu část myrtanského loďstva (viz. výše), která byla zničena, avšak jeden s Beliarových kněží proměnil mrtvou posádku v nemrtvé. Další lodě vypluly do Stewarského panství, kde se posádka vylodila a pokusila se vyplenit hostinec u Rozštěpené panny, který však zachránila přítomnost Gorna a Diega s několika dřevorubci.

Drurhang sám vyrazil, aby zničil v zárodku jedinou hrozbu pro Xeshyn život. Dle starého proroství ji mohl zabít pouze muž z Feshyru. Krutě a bez milosti vyvraždil a vyplenil tento malý bezbranný ostrov na západě od Argaanu. Vyvolený však spolu s Diegem proklouznul a přísahal pomstu.

Bitva o Thorniaru Editovat

495

Pochmurná atmosféra v Thorniaře

Nakonec Drurhang využil Hagenovy nepřítomnosti a pokusil se zavraždit krále, v čemž mu však paladinové zabránili. Evidentně pološílený a chamtivý Drurhang pak shromáždil své muže a podle Diega se prohlásil dokonce králem. Lord Hagen se vrátil do města a spolu se svými muži vyrazil proti nepříteli, skoro již nad Drurhangem zvítězil v baště, avšak do zad paladinům vpadli nemrtví s prohrané bitvy v thorniarské rokli. Hagen byl zajat a později padli do Druhangových spárů i Milten a Diego, které se proradný žoldák chystal popravit v aréně. Nakonec však byl Drurhang poražen hrdinou a ten tak naplnil svou pomstu. Díky mocnému mágovi Xardasovi se podařilo myrtanskému králi na čas vrátit rozum a ten sdělil co je třeba vykonat. Hrdina pak odnesl Spáčův amulet do tajného chrámu pod argaanským klášterem a porazil Xeshu.

Rituál Editovat

762

Temný rituál na setarrifském dvoře

Při umístění Božského štítu, jehož byl Spáčův amulet součástí došlo zřejmě k výkyvu magické energie, kterou rozpoznal skřetí šaman doprovázející Thoruse. Zdá se, že Thorus získal nad argaanským králem jistý vliv a spolu se skřetem jej přesvědčili k děsivému plánu. Všichni tři uspořádali jakýsi rituál ve chvíli, kdy démon opuštěl tělo krále Rhobara. Jakmile démon opustil Rhobarovo tělo, zhmotnil se v celé své hrozivé formě v setarrifském paláci. Zdá se, že král Ethorn a jeho přátelé chtějí démona využít ke zničení nenáviděných myrtanských okupantů.

  • Článek bude průběžně doplňován

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki