FANDOM


755.png

Časová tabulka z manuálu ke G3

Článek Historie světa Gothic, se snaží stručně a v pokud možno chronologickém pořadí podat přehled o dějinách herního světa série. U každé události je uvedena reference, která vás odkáže na zdroje. Některé události je také díky známým faktům a časové linii v manuálu ke Gothic 3 možné datovat. Odrazovým bodem pro datování je první vyvolání Spáče, pěti skřetími šamany, které se podle manuálu událo rovných tisíc let před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu.

Historie Editovat

Ranné dějiny: Vznik světa Editovat

792.jpg

Innosova socha

 • Stvoření světa: Na počátku nebylo nic, když se náhle zjevil Innos. Bůh dal světu světlo, avšak žádná bytost nemohla v jeho záři dlouho přežít, proto vytvořil Slunce. Ani v jeho záři však příliš dlouho bytosti nepřežily. Nakonec se Innos rozdělil ve dví a stvořil svého bratra Beliara. Temný bůh Beliar stvořil noc a od té doby mohl člověk žít. Nakonec se Innos opět rozdělil a stvořil svého bratra Adanose. Adanos přinesl lidem přizpůsobivost, učenost, odvahu a zvídavost. Innos přenechal vládu nad lidem Adanovi a odešel odpočívat. Závistivý Beliar vytvořil smrt.[1]
561.jpg

Chrám Bohyně

 • Kult Bohyně: Na Jižních ostrovech, přesněji na Argaanu, vzniká kult Bohyně. Tato pradávná Bohyně spojovala jak Innosovo, tak Beliarovo učení. Byla prý možná starší než původní trojice Bohů. Pro Bohyni byl vystavěn chrám na Argaanu. Bohyni sloužily dvojí služebnice - Ahn´Nosiri a Ahn´Bael. Z počátku pracovaly v souladu, později však byly rozděleny díky vizím o budoucnosti. Došlo mezi nimi ke konfliktu, při kterém byly Ahn´Nosiri až na Selenu povražděny. Xesha, nejvyšší s Ahn´Bael byla uložena k několika staletím dlouhého spánku. Pravděpodobně v této době byl předpovězen osud a narození dvou velkých mužů, vyvolených bohů - Rhobara III. a Pastýře s Feshyru.[2]
Krushak.jpg

Arcidémon Spáč, vyvolaný poprvé v této době

 • Vyvolání Spáče: Událost, od které můžeme datovat dějiny. Došlo k ní tisíc let před příchodem Rhobara III., tehdy ještě bezejmenného na pevninu. Tehdy pět skřetích veleknězů, nebo také šamanů přivolalo na svět arcidémona Krushaka, lidmi známého jako Spáče. Během rituálu se šamani stali nemrtvými. Poté se Spáč ukládá k tisíciletému spánku.[3][4]
 • 10 let po vyvolání Spáče: Spáčův chrám a jeho labyrint pastí na Khorinisu je dokončen. Otroci a chrámoví služebníci jsou za odměnu kněžími proměněni v nemrtvé a stráží chrám až do opětovného probuzení Spáče.[5][6]

Vzestup lidí Editovat

400.jpg

Al Shedim, jedno z nejvýznamnějších měst prastarých

 • Kultura prastarých: Ve stejnou dobu, kdy byl na Khorinisu vyvolán Spáč, začala ve Varantu vzkvétat kultura prastarých. V této době bylo zakládána starověká města, mezi jinými i Al Shedim. Říše prstarých se rozprostírala po celém Varantu až po jih Myrtany. Prastaří byli vedeni kněžími a věřili v Innose.[7]
 • Jarkendhar: Na Khorinisu před několika staletími vzkvétalo město Jarkhendar, podobné kultuře prastarých. Jhakendarší tvořili vyspělou kulturu rozdělenou na kasty, která uctívala Adanose. Nakonec někteří válečníci propadli Beliarově vlivu a vypukla zde občanská válka.[8]
485.jpg

Setarrif, jedno z nejstarších měst světa

 • Setarrifské království: Zhruba ve stejnou dobu, kdy vzkvétala kultura v Jharkendaru, vzniklo na Argaanu Setarrifské království, existující do dnes. Jedná se tedy o nejstarší stát světa. První králové uctívali Bohyni, avšak později přijal královský dvůr víru v Adana. Víme také, že první Setarrifský král válčil s Jharekendarem, avšak výsledek této války neznáme.[9]
 • Velká potopa: Adanos rozezlen nepokoji mezi prastarými i občanskou válkou v Jharkendaru sešle nemilosrdně na jejich národy povodeň. Varant, Khorinis i Myrtana končejí pod vodou, pouze několika málo lidem se podařilo uprchnout.[10]
776.jpg

Klan Ohně, založený Akaschou

 • Založení klanu Ohně: Jednomu z prastarých, válečníkovy jménem Akasha, se podařilo uprchnout a víz jeden s Adanových artefaktů na daleký sever do Nordmaru. Akasha založil Klan Ohně, nejstarší osadu v Nordmaru a stal se jedním s předků. Díky Akashovi také zůstala zachována Innosova víra pro budoucí generace.[11]
 • Skřetí říše v Myrtaně: Když povodeň na kontinentu opadla, středozemí, budoucí Myrtanské království bylo ovládnuto poprvé skřety. Skřeti zotročili lidi, pouze ti nejschopnější se dostali do arény, kde si mohli získat respekt a slávu jako gladiátoři.[12]
 • Zubenův vzestup: Jedním ze skřetích gladiátorů v Myrtaně byl i Zuben. Postupně zvítězil ve všech zápasech a vysloužil si u skřetů obdiv a slávu. Nakonec byla Zubenovi udělena svoboda a ten se vydal na jih, kde k němu promluvil Beliar. Zuben se stal Beliarovým vyvoleným a založil si rezidenci v Ishtar. Zdá se, že v době hrdinova příchodu na pevninu Zuben vládnul ve Varantu minimálně sedmdesát let.[13]

Myrtanská expanze a Skřetí invaze Editovat

Dominique.jpg

Ostatky Dominiqua, dobyvatele Jižních ostrovů

 • Založení Myrtany: Innos se v jeskyni v Nordmaru zjevuje lovci jménem Rhobar. Posílá mu meč, kterým lovec zabil šelmu. Poté k němu Innos promluvil, a nakázal mu, aby v jeho jméně vyhnal ze středozemí skřety. Rhobar a jeho následovníci tak učinili a skřety skutečně porazili. Innos poté Rhobarovi řekl, aby zde založil své království. Tak vznikla Myrtanská říše. Na místě Innosova zjevení byl založen klášter.[14]
 • cca. 960 po vyvolání Spáče: Myrtanské království vede tažení proti Beliarovým chrámům, severní a západní chrám jsou zničeny. Ostatní dva chrámy však tajemně zmizí. Událost se odehrála 40 let, před dějem GII.[15]
 • Dobytí Jižních ostrovů: Lord Dominique, pravděpodobně za vlády Rhobara I. dobyl Jižní ostrovy. Stará Setarrifské království je po několika sta letech existence podmaněno. Dominique se stává legendou a vzorem paladinského řádu. Argaan se brzy kulturně začal podobat Myrtaně, mnoho obyvatel nakonec konvertuje k Innosově víře.[16][17]
 • 985 let po vyvolání Spáče: Myrtanský král Rhobar II. - syn Rhobara I. - Zahajuje svou expenzi útokem proti Nordmaru. Královská vojska obsadila a okupovala Nordmar, pro potřeby armády jsou stavěny pevnosti.[18]
 • 988 let po vyvolání Spáče: Král Rhobar II. vpadl s vojskem do Varantu. Spolu se svým generálem Leem poráží místní vládce. Sever Varantu připojen k Myrtaně, pouze jižní oblasti jsou nadále nezávislé.[19][20]
43.jpg

Skřeti napadající Myrtanu

 • 990 let po vyvolání Spáče: Skřeti hnáni tvrdou zimou vpadají na jih do Nordmaru. Skřeti porazili zdejší posádky a vláda Myrtany nad zemí byla zlomena. Král Rhobar díky tomu ztrácí poslulé nordmarské doly na magickou rudu. Rhobar proto povolal dvanáct mágů, vedených Xardasem, aby vztyčili magickou bariéru kolem Hornického údolí. Bariéra však díky negativním vlivům Spáče nabyla nebývalé rozlohy a uvěznila i mágy.[21] Starého hradu a dolů v Hornickém údolí se zmocnil Gomez a jeho následovníci. Aby králi posílali pravidelné dodávky magické rudy, musel jim posílat každý měsíc zásoby a vše co si přáli.[22]
 • 995 let po vyvolání Spáče: Skřeti vpadli do západní části Myrtany, kterou dobyli. Pod jejich vládu tedy v této době upadl Silden a Geldern.[23]
 • 997 let po vyvolání Spáče: Skřeti se spojili s Hashisiny a pomohli jim dobýt sever pouště, patřící Myrtaně. Zuben se stává pánem celého Varantu.[24]
 • 999 let po vyvolání Spáče: Skřetí invaze pokračuje, skřetí armáda vpadla ze tří částí do středozemí Myrtany a dobyla jej, to jim umožnilo pokračovat v tažení na východ. V této době je za bariéru vhozen vyvolený, který s Xardasovou pomocí poráží Spáče. Bariéra nad Hornickým údolím padla a poslední doly na magickou rudu byly ztraceny. V této době skřeti oblehli Vengard. Zoufalý myrtanský král posílá na Khorinis loď Esmeraldu a sto paladinů, vedených lordem Hagenem, jejich cílem bylo přivézt loď naplňonou rudou. Bezejmenný hrdina poráží draky a Xardas do sebe absorboval moc nemrtvého draka.[25][26][27]
 • 1000 let po vyvolání Spáče: Xardas uzavřel dohodu se skřety, ti pro něj hledají Adanovy artefakty, on jim naopak pomůže s dobytím Faringu. Mezitím král Rhobar II. a jeho mágové vyvolají nad hlavním městem magickou bariéru, aby město uchránili před pádem. Esmeralda se vrací a přiváží zpět na pevninu hrdinu. Ten se spojuje s Xardasem a ničí Adanovy artefakty. Hrdina také zabil Zubena a s pomocí Leeho i krále Rhobara II. Poté vyvolený odchází společně s Xardasem do jiné dimenze. Tím byl svět zbaven vlivu Bohů, kteří ztrácejí moc zasahovat do pozemských záležitostí. Velká skřetí válka po deseti letech končí, avšak Myrtana je rozdělana na několik městských států a započala zde krvavá občanská válka.[28][29][30]
 • cca. 1001 let po vyvolání Spáče: Na Argaanu vypuklo povstání proti myrtanské nadvládě. Nejmocnější ze zdejší šlechty, Ethorn pán Setarrifu porazil myrtanského místodržícího lorda Trontera v Bitvě v Krvavém údolí. Ethorn se stal králem Argaanu a tím byla obnovena vláda Setarrifovců na ostrově.[31]

Nový vzestup Myrtany za Rhobara III. Editovat

504.jpg

Rhobar III., který obnovil moc Myrtany

 • 1002 let po vyvolání Spáče: Bezejmenný je znepokojen rozpory v Myrtaně. Mezi ním a Xardasem dochází k rozporu, díky odlišným názorům na budoucnost země. Nakonec se hrdina vrací do Myrtany a sjednocuje jí pod svou vlajkou. Je prohlášen králem jako Rhobar III.[32]
 • Expanze Rhobara III.: První léta své vlády strávil nový král sjednocováním kontinentu pod svou svrchovanost, tak jako kdysi Rhobar II. U Vengardu se konala velkolepé korunovace, při které Rhobarovi dosedl na rameno orel. Rhobar kombinací diplomatického umu a vojenského nátlaku podmanil Nordmar.[33] Nakonec král vytáhnul do Varantu, který obsadil a sám Thorus odtud před ním uprchl na Jižní Ostrovy. U Mora Sul pak Rhobar nalodil vojsko a vyplul proti ostrovům.[34]
 • 1009/1010 let po vyvolání Spáče: Ještě před svými taženími předala slepá žena králi Rhobarovi Spáčův amulet, který měl Rhobar jakožto vyvolený donést do kláštera na Argaanu. V amuletu byl však uvězněn démon, pravděpodobně Spáč, který postupem času pronikal do Rhobarovy duše. Mezitím myrtanská armáda úspěšně obsadila největší město na Argaanu - Thorniaru.[35] Za vlády neschopného krále převzali další velení lord Hagen a Lee.[36]
 • 1010 let po vyvolání Spáče - Současnost: Díky prokletí myrtanského krále začala démonická Xesha opět nabírat síly a starověké proroctví se začalo naplňovat. Na Xeshyn pokyn vyplenil Drurhang a jeho žoldáci v Rhobarových službách ostrov Feshyr, aby tak zabránil proroctví, že jen muž s Feshyru může Xeshu zahubit. Vyvolený hrdina však přežil a toužil po odplatě. Mezitím došlo ke katastrofe v bitvě v Thorniarské rokli. Myrtanská armáda byla proměněna v nemrtvé a napadla Thorniaru. Hrdina navštívil chrám Bohyně a zjistil celou pravdu o svém i Rhobarově osudu. Nakonec vyvolený vyrazil do Thorniary, aby králi pomohl. S pomocí Xardase nakonec vrátil na čas Rhobarovi zdravý rozum a ten mu dal předat Spáčův amulet, aby jej donesl do kláštera. Mezitím se Xesha konečně probudila a napadla klášter. Hrdina ji nakonec poráží a předává Božský šít, jehož součástí byl i amulet Spáče Seleně. Zdálo se, že svět byl zachráněn a proroctví Ahn´Nosiri se naplnilo. Avšak ve chvíli, kdy krále Rhobara opuštěl démon, provedli argaanský král Ethorn, Thorus a skřetí šaman rituál, který přivolal démona do jejich služeb.[37]

Reference Editovat

 1. Gothic, kniha Slovo Boží, svazek II.
 2. ArcaniA: Gothic 4, rozhovory.
 3. Gothic
 4. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 5. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 6. Gothic
 7. Gothic 3, rozhovory a veškeré zmínky
 8. Gothic 2: Noc Havrana
 9. ArcaniA: Gothic 4
 10. Gothic 2: Noc Havrana, Gothic 3
 11. Gothic 3
 12. Gothic 3
 13. Gothic 3: Rozhovory a zmínky
 14. Gothic 3, knihy
 15. Rozhovor s Pyrokarem o Beliarových chrámech, Gothic II
 16. Gothic II, listiny a zmínky
 17. ArcaniA: Gothic 4, texty a rozhovory
 18. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 19. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 20. Gothic, Bitva o Varant (Kniha)
 21. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 22. Gothic, intro.
 23. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 24. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 25. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 26. Gothic
 27. Gothic II
 28. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
 29. Gothic 3
 30. Gothic 3: Forsaken Gods
 31. Rozštěpená panna: Příběh č. 3 - Kouř v horách
 32. Gothic 3: Forsaken Gods
 33. Rozštěpená panna: Příběh č. 7 - Cizinec
 34. Rozštěpená panna: Příběh č. 8 - Černý bojovník
 35. Rozštěpená panna: Příběh č. 9 a 11- Ped, Kámen na dřevě
 36. ArcaniA: Gothic 4, Intro
 37. ArcaniA: Gothic 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki